Säännöt

Suomen Eurooppalaiskissarengas ry:n säännöt

Sääntöuudistusasiat on käsitelty vuoden 2021 jäsenkokouksissa: ylimääräinen jäsenkokous  30.6.2021 sekä syyskokous 20.11.2021. 

Patentti- ja rekisteri­hal­lituksen Yhdistys- ja säätiöasiat yksikkö on päätöksellään rekisteröinyt säännöt voimaan 12.01.2022. 

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Eurooppalaiskissarengas ry, ruotsiksi käännettynä Finlands Européring rf ja englanniksi käännettynä epävirallisena nimenä The European Shorthair Cat Club in Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Tarkoitus ja sen toteuttaminen

2 §

Yhdistyksen tarkoitus on edistää eurooppalaiskissan, jäljempänä eurooppalainen, järjestelmällistä ja suunnitelmallista kasvatustyötä rodun yleistason kohottamiseksi sekä lisätä rodun tuntemusta ja arvostusta yleisön keskuudessa.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. Järjestää kokouksia, koulutuksia, keskustelutilaisuuksia, matkoja ja muita tapahtumia sekä julkaisee tarkoitukseensa liittyvää kirjallista ja muuta materiaalia.

2. Ohjaa, valvoo ja edistää eurooppalaisen kasvatustoimintaa.

3. Järjestää kissanäyttelyitä, ei kuitenkaan myyntinäyttelyitä.

4. Pitää yllä kansainvälisiä yhteyksiä.

5. Antaa lausuntoja ja tekee esityksiä eurooppalaisen rotumääritelmää koskevista ja muista yhdistyksen tarkoitukseen liittyvistä asioista.

6. Voi tarvittaessa liittyä toisen yhdistyksen, liiton tai muun järjestön jäseneksi.

4 §

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

1. Hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

2. Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

3. Järjestää arpajaisia ja myyjäisiä asianomaisen luvan saatuaan.

4. Harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä yhdessä toimipaikassa.

Jäsenet

5 §

Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki eurooppalaisesta kiinnostuneet henkilöt, jotka sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, ohjeita ja päätöksiä. Yhdistyksen hallitus vahvistaa jäsenyyden. Yhdistyksen jäsenet ovat:

  • varsinaisia jäseniä
  • kasvattajan suosittelemia jäseniä
  • perhejäseniä
  • kannattajajäseniä
  • kunniajäseniä

Varsinainen jäsen, jolle Fédération Internationale Féline (FIFe) on myöntänyt kasvattajanimen, voi suositella jäseneksi henkilöä, joka ei ole aiemmin ollut yhdistyksen jäsen ja jonka hallintaan on siirtynyt suosittelijan omalle FIFe-kasvattajanimelle rekisteröity eurooppalainen. Tämä henkilö voidaan hyväksyä kasvattajan suosittelemaksi jäseneksi ja hänet voidaan liittymisvuotta seuraavan kalenterivuoden alusta hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka perheenjäsen on yhdistyksen varsinainen jäsen ja joka ilmoittaa osoitteekseen varsinaisen jäsenen osoitteen.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka on toiminut yhdistyksen tai eurooppalaisen hyväksi. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi hallituksen ehdotuksesta henkilön, joka on merkittävällä tavalla tai pitkäaikaisella työllä edistänyt yhdistyksen toimintaa tai muuten ansioitunut yhdistyksen tarkoituksen mukaisessa toiminnassa. Ehdotus raukeaa, ellei 2/3 yhdistyksen kokouksessa läsnä olevista äänioikeutetuista jäsenistä sitä kannata.

6 §

Hallitus tekee vuosittain syyskokoukselle esityksen jäsenmaksuista. Varsinaisilta, kasvattajan suosittelemilta, perhejäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävien liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättää syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

7 §

Ellei jäsen ole maksanut jäsenmaksuaan kunkin vuoden helmikuun loppuun mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä. Jäsenmaksun maksamatta jättämällä eronneeksi katsottu voidaan hyväksyä hakemuksesta uudelleen jäseneksi, mutta jos uusi liittymisvuosi on eronneeksi katsomisvuotta seuraava vuosi, hänen on maksettava alkavan jäsenyyskauden maksujen lisäksi eroamisvuoden jäsenmaksu uuden liittymisvuoden jäsenmaksun suuruisena.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, joka on toiminnallaan tai käyttäytymisellään huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai laiminlyönyt hänelle jäsenenä kuuluvia velvollisuuksia. Näistä syistä erotettua jäsentä ei voida ottaa uudelleen yhdistyksen jäseneksi. Erottamispäätöksen tekee hallitus, mikäli vähintään 2/3 kokoukseen osallistuvista hallituksen jäsenistä toimenpidettä kannattaa.

Erotetulla tai eronneella ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen tai jäsenmaksujen takaisin saamiseen.

Hallinto

8 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksen valitsemat puheenjohtaja ja viisi (5) jäsentä. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä valitsee rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

9 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai tiliasioissa rahastonhoitajan kanssa.

10 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

11 §

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous.

Tilit

12 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Kokoukset

13 §

Sääntömääräisiä yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi; kevätkokous on pidettävä viimeistään maaliskuun 31. päivänä ja syyskokous viimeistään joulukuun 15. päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan syytä tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen kokoukseen myös tietoliikenneyhteyden välityksellä kokouksen aikana.

14 §

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljä-toista (14) päivää ennen kokousta esittämällä kutsuyhdistyksen internet-sivulla ja jäsenlehdessä. Kokouskutsussa mainitaan mahdollisuus etäosallistumiseen ja annetaan ohjeet kokoukseen liittymiseen. Etäosallistumisesta on ilmoitettava etukäteen yhdistykselle kutsussa mainitulla tavalla.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa on

A) esitettävä

1. tilinpäätös

2. vuosikertomus

3. toiminnantarkastajan lausunto


B) päätettävä

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta

2. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille


C) käsiteltävä

1. muut kokouskutsussa mainitut asiat


Yhdistyksen syyskokouksessa on

A) esitettävä seuraavalle kalenterivuodelle 

1. toimintasuunnitelma

2. tulo- ja menoarvio

3. hallituksen ehdotus liittymis- ja jäsenmaksuiksi


B) päätettävä seuraavan kalenterivuoden

1. toimintasuunnitelman hyväksymisestä

2. tulo- ja menoarvion hyväksymisestä

3. liittymis- ja jäsenmaksuista

4. toimihenkilöille maksettavista korvauksista


C) valittava seuraavaksi kalenterivuodeksi

1. hallituksen puheenjohtaja

2. viisi (5) hallituksen jäsentä

3. toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja


D) käsiteltävä

1. muut kokouskutsussa mainitut asiat

16 §

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hä-nen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle kevätkokoukseen 10. joulukuuta ja syyskokoukseen 10. syyskuuta mennessä.

Äänestys- ja vaalijärjestys

17 §

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella täysi-ikäisellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide. Yhdistyksen kokouksessa ei voi äänestää valtakirjalla. Päätökset tehdään ja vaalit toimitetaan avoimella äänestyksellä. Kokouksen puheenjohtajan on todettava osallistujien henkilöllisyys ennen etäyhteyden välityksellä tapahtuvaa äänestystä.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

18 §

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista ja hyväksytyistä äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Päätös on vielä vahvistettava samanlaisella määräenemmistöllä aikaisintaan kaksi kuukautta myöhemmin pidettävässä kokouksessa. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.